Resoluut voor een dynamisch en groen blauw Overijse !

18 December 2019

Resoluut voor een dynamisch en groen blauw Overijse !

Europa wil in 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Overijse steunt die Europese ambitie ten volle, en zal lokaal doen wat moet. We zullen kansen bieden aan iedereen die mee wil schrijven aan dat transitieverhaal. Mensen die willen organiseren, ondernemen, bouwen aan een duurzame toekomst krijgen onze volle steun. Met het gemeentebestuur garanderen we ook een zorgzaam en sociaal Overijse. De leefbaarheid in Overijse staat met 25000 inwoners, meer dan 100 nationaliteiten, op een boogscheut van de hoofdstad en doorkruist door de E411 onder enorme druk zowel op het gebied van het ‘samen leven’ als op het gebied van de ruimtelijke ordening. Als geëngageerde beleidspartijen volgen de Open VLD Overijse en Groen samen vanuit hun kartel deze evolutie op de voet en denken we na hoe we op kort en lang termijn Overijse leefbaar en groen houden.   Een ambitieus meerjarenplan Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het gemeentebestuur van Overijse en de financiële vertaalslag voor de periode 2020 tot en met 2025. Dit beleidsdocument heeft een dynamisch karakter en zal jaarlijks, aan de hand van nieuwe opportuniteiten en uitdagingen bijgestuurd worden. Het houdt rekening met de integratie van het OCMW in het gemeentelijk bestuur zoals aangegeven door het decreet lokaal bestuur en de vernieuwde regels omtrent de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). Tenslotte heeft Overijse de nieuwe legislatuur aangegrepen om de gemeente op weg te zetten naar een duurzame toekomst waarbij ze haar lokaal beleidsplanningproces afstemt op de “ Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling” van de Verenigde Naties.   Gericht beleid in functie van elk gehucht en het centrum We stellen vast dat sommige noden gelden voor heel Overijse, maar dat er bij heel wat thema’s andere oplossingen nodig zijn voor het centrum en de gehuchten. We willen de authenticiteit van onze gehuchten Jezus-Eik, Eizer, Tombeek, Terlanen of Maleizen. koesteren en beschermen. Want als we één ding kunnen besluiten, dan is het dat wij maatschappelijk maatwerk willen bieden aan alle Overijsenaren, steeds met respect voor ieders leefwereld en woonomgeving.   Vijf prioritaire beleidsdoelstellingen voor Overijse. Het beleid van 2020 tot en met 2025 werd ingedeeld in vijf prioritaire beleidsdoelstellingen voor Overijse. Binnen deze doelstellingen werden 36 prioritaire actieplannen geformuleerd. Het gemeentebestuur opteerde om in de strategische nota de 36 prioritaire actieplannen duidelijk te omschrijven en uit te werken. Deze plannen zullen als routeplan gehanteerd worden in het investerings- en werkingskader. Naast de grote investeringen zal het niet-prioritair beleid volledig samenvallen met dagelijkse werking m.a.w. met het zgn. ‘regulier beleid’. Op deze manier wordt er een complementariteit ingebouwd waarbij de dagelijks korte termijn werking versterkt wordt met de lange termijn strategische werking. Hiervoor voorziet het bestuur een totaal van 73 miljoen euro  aan investeringsuitgaven, waarvan ongeveer 19 miljoen euro zal gerecupereerd worden via investeringsontvangsten zoals subsidies, toelagen, verkopen, e.d.  Het netto te financieren saldo van ongeveer 54 miljoen euro zal grotendeels gehaald worden uit de eigen middelen (beginsaldo, 16.7 mio euro) en uit nieuwe leningen (38.5 mio euro). Dit is perfect haalbaar gezien de financiële slagkracht van Overijse.   De beleidsdoelstellingen zijn: “In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap” “Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk” “Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger” “Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners” “Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat”   Een doordachte toekomstgerichte ruimtelijke ordening We creëren een groen blauwe omgeving met groene oases in gezellige wijken en kernen. Extra woningen die nodig zijn bouwen we in en rond de kernen om verplaatsingen te beperken en ruimte te laten voor echte natuur en duurzame landbouw. We benutten de gebruikte ruimte maximaal met de ontwikkeling van nieuwe en betaalbare woonvormen. We gaan zorgzaam om met erfgoed en zorgen voor efficiëntere mobiliteit. Door participatie en inspraak van de Overijsenaren bouwen we aan gedragen projecten: De ontwikkelingen in Maleizen centrum, het project in het ‘WaWa’- park in Jezus-Eik, het nieuwe Meiveld en  het heringerichte Groothuyspark vormen voorlopers van deze nieuwe aanpak.    Mobiliteit is een prioriteit  met bijna 8 miljoen euro De verkeersaanpak op maat van Overijse houdt rekening met de regionale verkeersstromen en de specifieke lokale verkeersproblemen. We werken aan een doordachte mobiliteit waarbij de kernen van de gehuchten verbonden zijn via een veilig wegen-, fiets en wandelnetwerk. We werken aan minder sluipverkeer en dringen files terug via een gerichte en slimme herinrichting van de straten en pleinen. De eerste acties starten in de lente met de inventarisatie van het trage wegennetwerk om nieuwe wandel en fietsverbindingen te realiseren. Met het gestarte fietscoachingtraject i.s.m. de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de provincie maken we werk van veilige schoolomgevingen en veilige schoolroutes. Andere projecten zoals een fietspad in de Vuurgatstraat, een fietsstraat in de Kastanjedreef in Jezus-Eik en in de Langeweg in Maleizen zijn al uitgestippeld. Ook voor de andere gehuchten voorzien we snel de eerste fietsvriendelijke ingrepen. Voorts blijven we ijveren voor de aanleg van een fietssnelweg van Overijse naar Brussel en Leuven en een snelle busverbinding op de busbaan van de E411 naar Brussel. Onderwijs en verkeersveiligheid De gemeentelijke scholen krijgen een opfrisbeurt waarbij gebouwen duurzaam worden gerenoveerd en de speelplaatsen vergroend. Het onderwijsaanbod van het GITO wordt aangepast aan de noden van de jongeren uit Overijse en afgestemd op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voor alle scholen van Overijse zullen we inzetten op een veiligere schoolomgeving en veilige routes om met de fiets of te voet de school te bereiken. Wij willen maximale kansen bieden aan alle leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. Overleg tussen de scholen en de uitbouw van het flankerend onderwijs rond wereldoriëntatie, klimaat, beweging, gezondheid,.. zijn daarbij essentieel. We willen daartoe een netoverschrijdend onderwijsplatform opzetten voor alle scholen op ons grondgebied.   Duurzaamheid en klimaatbeleid worden de rode draad in alle beleidsdomeinen. Gemeentelijke gebouwen worden duurzaam verbouwd,  we realiseren blauw-groene verbindingen (beken worden gedaglicht, groene corridors moeten onze natuurgebieden met elkaar verbinden, we planten voor elke inwoner 1 boom, we starten met een ecologisch bermbeheer, we stimuleren inwoners om grasperken ten dele om te bouwen tot bijen-vriendelijke natuuroases,…) Overijse pakt de voedselverspilling aan (30% van ons voedsel belandt in de vuilnisbak!) en start met een lokale voedselstrategie. We werken een hemelwaterplan uit om zoveel mogelijk regenwater ter plaatse te laten infiltreren zodat onze bodem niet verder uitdroogt. Samen met de boeren bekijken we hoe we snel korte-keten-landbouw kunnen realiseren. We kiezen voor hernieuwbare energie en steunen daarom volop de lokale energie coöperatieve ‘druifkracht’   Kinderopvang We breiden de werking van het Huis van Kind uit en geven het een bezoekersruimte en infodesk rond zorg en opvoedingsondersteuning. Ook op digitaal vlak krijgt het Huis van het Kind een make-over. We willen een centraal regionaal digitaal loket Kinderopvang uitbouwen voor inschrijvingen voor voorschoolse kinderopvang. De kwaliteit van de kinderopvang willen we verbeteren door te investeren in de vorming en pedagogische ondersteuning voor alle kinderbegeleiders van de dienst kinderopvang. We zullen ook de ouderparticipatie bevorderen binnen de kinderopvang en we zullen een campagne opstarten ter promotie van de job van onthaalouder. We houden het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) in eigen beheer en bevorderen de samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten.   Zorg en welzijn Zorg voor onze burgers is essentieel. Het gelijkvloers van het OCMW gebouw Den Blijk wordt omgevormd tot een  klantvriendelijk onthaal waar het aanbod voor zorg, ondersteuning en begeleiding geoptimaliseerd wordt. Er wordt gewerkt aan een betere omkadering en waardering van mantelzorgers en een performante dagopvang De samenwerking met de Welzijnskoepel wordt verder gezet. De toegankelijkheid tot de zorg willen we bewerkstelligen door het realiseren van een ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ en door het verder inzetten op de ontwikkeling van de ‘Eerstelijnszone Druivenstreek’. Het welzijns- en preventief gezondheidsbeleid krijgt onze aandacht samen met een performant beleid rond geestelijke gezondheid. Wij willen streven naar een dementievriendelijke gemeente. De dienstverlening wordt binnen de thuisdiensten omgebouwd naar een vraaggerichte zorg. Centraal staat de zorgvrager en zijn mantelzorger. Het OCMW moet investeren in visieontwikkeling rond het regisseren van de zorg en het organiseren van een aanspreekpunt inzake individuele zorgvragen. Dit kan via een klantvriendelijk onthaal in den Blijk of via de uitbouw van een buurtwerking.   “Bouwen aan buurtgerichte zorg “Oost West, thuis best” Wij stimuleren de  ‘warmste oplossing ‘  d.w.z. zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in de ver­trouwde omgeving. Het is ook de goedkoopste oplossing. Daarom willen we volop inzetten op thuiszorg binnen een buurtgerichte zorg. We bouwen woonzorgzones uit waar elke bewoner toegang heeft tot snel beschikbare hulp, zorg en diensten. Draaischijf van die zorgzone moet het lokaal dienstencentrum worden waarvan de gemeente de regisseur wordt. Lokale buurtzorgcoördinatoren leiden de samenwerking tussen alle partners in goede banen met het oog op een efficiënte communicatie, hulpverlening en het uitbouwen van het zorgaanbod. Ze mikken hiervoor op een intense samenwerking tussen buren, vrijwilligers,  mantel­zorgers én professionele basisdiensten zoals huishoudhulp, poets-, klus- en traiteurdiensten.... Maar ook medische verzorging zoals thuisverpleging, huisartsen, apo­thekers, kinesisten … Kortom, de zorgbehoeven­de en zijn of haar familie moet centraal staan in de OCMW-werking en opvang.   Zuurstof voor ondernemers We ‘her-ontwikkelen’ bedrijvige zones op de Brusselsesteenweg en bouwen de   nieuwe kmo-zone in Maleizen verder uit. Kernversterking met handelszaken is een belangrijk instrument in de overgang naar een duurzame samenleving. Met het nieuwe handelsbeleidsplan willen we meer “ winkels en klanten in de straat’ . Een behoefteanalyse moet duidelijkheid schaffen over de noden en de wensen van ondernemers en klanten.   Sport en cultuur Overijse zet in op een uitgebreid recreaitef, cultureel en sportief aanbod. De vernieuwing van het zwembad en de heraanleg van de atletiekpiste zijn hierin een eerste stap. In de komende jaren voorziet ze grote inspanningen voor de verbouwing van het cultureel centrum en de aanleg van een nieuwe sporthal     Peter Lombaert, Schepen mobiliteit: “Het voorbije jaar hebben we allen samen grote dromen geformuleerd. We willen in 2050 een klimaatneutraal Overijse. We zullen die levensnoodzakelijke dromen samen realiseren: veilige mobiliteit door een fijnmazig fiets- en wandelnetwerk; hernieuwbare energie zelf opwekken samen met de pas opgerichte energiecoöperatieve druifkracht, we planten duizenden nieuwe bomen zodat we op korte termijn Zonienwoud en meerdaelwoud met elkaar verbinden, Overijse wordt het kloppend hart van het natuurpark brabantse wouden, Ijse en Laan zullen visrijk meanderen doorheen rustige valleien ….wie wil hier nog weg?”   Sven Willekens, Schepen van financiën :“ Overijse stelt een  ambitieuze meerjarenplanning voor. We gaan 73 miljoen euro investeren in Overijse  en de deelgemeenten. Met dit nieuwe meerjarenplan kunnen we onze programmapunten realiseren en dat zijn er heel wat. Het meerjarenplan telt 5 strategische beleidsdoelstellingen die op hun beurt 36 concrete actieplannen omvatten. De plannen bieden oplossingen voor alle maatschappelijke uitdagingen. Met dit meerjarenplan houden we Overijse leefbaar, verkeerveilig  en groen. Bovendien wordt er geen enkele belasting verhoogd zoals beloofd .  We zijn heel trots dat we deze plannen starten in 2020 en realiseren tegen 2026.”