Boomwijzer Overijse

29 April 2023

Boomwijzer Overijse

¨Bomen zijn van groot belang voor mens en maatschappij. Wie bomen wil kappen, denkt daar daarom best 2 keer over na.”

Bomen zijn van groot belang voor mens en maatschappij. Ze zorgen niet alleen voor opslag van CO2, maar ze doen zoveel meer. Ze koelen onze buurten af tijdens hittegolven, laten water trager de grond insijpelen, filteren fijn stof uit onze lucht en zijn goed voor ons mentaal welzijn. En hoe ouder de boom, hoe waardevoller (zie een-oude-boom-kap-je-niet-ku-leuven-studie-toont-verband-tussen-grote-stadsbomen-en-menselijke-gezondheid). Voor dieren en planten vormen bomen een unieke biotoop die hen voedsel en beschutting bezorgen. Wie bomen wil kappen, denkt daar daarom best twee keer over na.

Illegale kap

Via de onderstaande links vind je de voor ons grondgebied verleende (of geweigerde) kapvergunningen:
- https://www.overijse.be/vergunningen-en-openbare-onderzoeken.
- https://www.overijse.be/kapmachtiging

Vermoed je dat er bomen gekapt worden zonder vergunning, contacteer dan de bevoegde natuurinspectieregio Midden-Vlaanderen (bevoegd voor de provincies Antwerpen en ons arrondissement Halle-Vilvoorde):
- E-mail: [email protected]
- Telefoon: 03 224 62 48 (enkel in de voormiddag)

Weet dat de natuurinspectie geen interventiedienst is die meteen kan uitrukken bij een melding. In dringende gevallen is het daarom beter om eerst de gemeentelijke dienst omgeving (enkel in de voormiddag via 02 687 60 40) of de lokale politie te contacteren, en pas nadien de overtreding aan de inspectiedienst te melden. 

Melding aan de gemeente kan ook via [email protected] of online via het meldings- en klachtenformulier waar je ‘andere’ moet aanklikken.

Vergunningsaanvraag

Als een boom echt weg moet omdat hij dreigt om te vallen, moet je altijd eerst nagaan of er een kapvergunning vereist is. De gemeente Overijse levert zo weinig mogelijk vergunningen af. Ze zal streng optreden bij niet-vergunde kappingen.

De wetgeving over boomkap is best ingewikkeld. Het soort vergunning verschilt al naargelang de betrokken bomen deel uitmaken van een bos of niet. De brochure ‘Wat is een bos’ van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) helpt je te bepalen of het in jouw concrete geval al dan niet over een bos gaat.

Boomkap buiten een bos

Het kappen van bomen buiten bossen is ofwel verboden, ofwel vergunningsplichtig. Staan de bomen in agrarisch of groengebied, dien je een vergunning voor het wijzigen van vegetatie aan te vragen. Voor boomkap op een huiskavel is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Voor beide soorten aanvragen kan je terecht bij het omgevingsloket van de gemeente.

Om te bepalen of boomkap in agrarisch of groengebied toegelaten en vergunningsplichtig, is, geven de volgende brochures van ANB richtlijnen:
Bomen kappen buiten het bos | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be)
anb_kompasnaald_wat_is_een_bos_lr5.pdf (natuurenbos.be)

In onze gemeente bestaat één soort kapvergunning en deze is vereist voor het rooien van hoogstambomen met een stamomtrek van meer dan 30 centimeter, gemeten op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld. Volgens het gemeentelijk kapreglement is hiervoor de voorafgaandelijke en schriftelijke vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen vereist.

Het aanvraagformulier "Vergunningsaanvraag voor het rooien van bomen" moet volledig ingevuld en ondertekend bezorgd worden aan de dienst “Omgeving” in het Administratief Centrum De Vuurmolen (02 687 60 40), Begijnhof 17 te 3090 Overijse | [email protected]. Je kunt deze aanvraag ook doen via het e-loket.

De groenambtenaar komt ter plaatse kijken, eventueel op afspraak, om vaststelling te doen van het gevraagde en de voorwaarden te bepalen. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt vervolgens een besluit met betrekking tot het al dan niet aanvaarden van de aanvraag en bepaalt de waarborgsom.

De vergunning zal pas afgeleverd worden na storting van een waarborgsom van 37,18 EUR per boom. De waarborgsom zal vrijgegeven worden nadat de nieuwe aanplantingen werden uitgevoerd en dit op verzoek van de aanvrager.

Kappen in een bos

Bij boomkap in een bos zijn er 2 mogelijke scenario’s: bosbeheer en ontbossing.

Voor boomkap in het kader van bosbeheer is de gemeente niet vergunningsbevoegd en moet je een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN | 016 66 63 15 | [email protected]).De procedure voor een kapmachtiging vind je hier. De aanvraag kan je digitaal doen of via dit aanvraagformulier _ kapmachtiging _ privebos.pdf.

Ontbossing kan enkel in zeer uitzonderlijke gevallen. Je moet vooraf bij het ANB een ontheffing op het ontbossingsverbod aanvragen en vervolgens een omgevingsvergunning voor stedebouwkundige handelingen (inclusief boscompensatie) via www.omgevingsloket.be (zie ook anb_kompasnaald_ontbossing_lr.pdf (natuurenbos.be).

Minder kap, meer bomen

Groen Overijse schepen voor natuur en milieu Peter Lombaert zet zich in voor meer bomen in onze gemeente. “We hebben een goed bomenreglement in Overijse. Maar dat moet aangescherpt en gerespecteerd worden. Er worden nog te veel bomen gekapt”. Sinds zijn aantreden heeft de gemeente  enkele bossen aangekocht en 20.000 bomen (een heus voedselbos) laten aanplanten in Tanzania. Kijk zeker eens op www.weforest.org.

Wil je samen met Groen Overijse gaan voor minder boomkap en meer bomen in onze gemeente? Deel dan dit artikel met zoveel mogelijk familieleden, vrienden en kennissen. Alvast bedankt!