Blauw – Groene’ tandem gaat voor vernieuwend en duurzaam toekomstproject in Overijse

09 Januari 2019

Blauw – Groene’ tandem gaat voor vernieuwend en duurzaam toekomstproject in Overijse

De Overijsenaren kozen op 14 oktober duidelijk voor de ‘Blauw-Groene’ ploeg en het vernieuwende duurzame programma. Samen gaan we voor een dynamisch, duurzaam en veilig Overijse. In dit nieuwe project willen we extra én gericht inzetten op mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid, actieve burgerparticipatie, ondernemerschap, zorg voor jong en oud en een eerlijk beleid voor iedereen. Onze toekomstvisie omvat een plan waar iedere Overijsenaar beter van zal worden. Jong of ouder, werkend of senior, actieve vrijwilliger of zorg behoevende,… Een plan waarmee we het beleid drastisch willen vernieuwen. Een beleid dat luistert naar en afgestemd is op wat de Overijsenaar wil en nodig heeft. Het kartel “Open VLD Overijse - Groen Overijse” biedt de kans om te kiezen voor een vooruitstrevend alternatief dat slagkracht heeft en Overijse een veilige en leefbare toekomst garandeert. Circa 4000  Overijsenaren gaven hun vertrouwen aan onze Blauw -Groene ploeg. Dit resulteerde in 9 verkozen raadsleden en  4 schepenen.  Samen met de respectievelijke besturen zullen ze zich hard inzetten om het onderstaande programma te realiseren dat vertaald werd in het coalitieakkoord. Hieronder sommen we de krachtlijnen op. Tevens geven we graag een overzicht van de verschillende functies, mandaten en bevoegdheden waarmee de verkozenen aan de slag zullen gaan.    Een duurzaam beleid Een duurzaamheidsrevolutie is noodzakelijk ook in Overijse daarom moeten we zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn.  Wijk per wijk, gehucht per gehucht zullen we onze gebouwen energiezuiniger maken.  We willen ook zelf hernieuwbare energie produceren: zonne-energie, windturbine, biomassa, biogas … elke piste zal onderzocht worden. Samen zullen we beslissen. Een slim mobiliteitsbeleid is de milieuvriendelijke motor van een duurzaam Overijse. We ontwikkelen verder een programma voor veilige kruispunten, veilige dorpskernen en schoolbuurten. Tevens worden maatregelen genomen tegen het sluikverkeer. Elke weggebruiker moet zich veilig kunnen verplaatsen. We willen een veilig fiets- en wandelnetwerk dat alle gehuchten met elkaar verbindt en Overijse verbindt met de buurgemeenten Veiligheid Een veilig Overijse betekent ook streng durven optreden. We bouwen het kantoorwerk van de politie af zodat de politie zich kan concentreren op haar kerntaken: patrouilleren, criminele feiten voorkomen, daders opsporen, een wijkagent die iedereen kent en ontmoet. We investeren in polyvalente  wijkteams van technische diensten, wijkagenten en buurtinformatienetwerken. We willen een paramedisch interventieteam (PIT) bij de brandweer in Overijse zodat we Nederlandstalige noodhulp kunnen garanderen. Een participatief bestuur. Jouw stem telt elke dag! Belangrijke beslissingen moeten in het algemeen belang genomen worden, door zoveel mogelijk mensen samen. We maken werk van een participatieve democratie. Ook jij moet mee beslissen over prioriteiten, projecten, investeringen. Jij weet wat het beste is voor jouw buurt. We herwaarderen ook de gemeenteraad: dit moet een forum worden waar de verkozen gemeenteraadsleden visies uitwisselen. In gemeentelijke commissies worden voorstellen besproken. Voorstellen van zowel meerderheid als oppositie en voorstellen van burgers. Dit kan enkel slagen als de projecten gedragen en gesteund worden door de Overijsenaren.  Daarom kiezen we resoluut voor een participatief bestuur. Geen stad in ons dorp: wij menen dat! We kiezen resoluut voor duurzame kernversterking. Voor elk gehucht willen we een toekomstplan uitwerken waarin we samen vastleggen waar en hoe er kan gebouwd worden. Projecten op maat, waar de bewoners beter van worden.  In elk bouwproject moet een gezonde sociale mix gerealiseerd worden. Nieuwe vormen van samenwonen worden gestimuleerd. Bouwen aan buurtgerichte zorg Eén op de vijf Overijsenaren is ouder dan 65. En wat willen we? Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in de vertrouwde omgeving. Dat is de warmste oplossing, en de goedkoopste. Daarom willen we volop inzetten op thuiszorg. We willen woonzorgzones, zones waar elke bewoner weet dat alle mogelijke zorg beschikbaar en betaalbaar is. Handel en economie We geloven dat we de lokale handel kunnen stimuleren door onze dorpskernen te versterken. We maken een analyse van de behoeften en maken het winkelen aangenamer. De raad voor lokale economie breiden we uit naar alle ondernemers in Overijse. We willen volop inzetten op de duurzame ontwikkeling van de KMO –en bedrijvenzones. Kortom we willen werken aan goed bestuur voor de mensen. Daarom maken we werk van een duurzaam toekomstplan met de nadruk op  een lange termijn beleid. Overijse heeft nood aan deze politieke vernieuwing. Voor ons moet de gemeenteraad opnieuw een open discussieplatform worden. Een gemeenteraad waar we regelmatig Overijenaren willen uitnodigen om deel te nemen aan discussietafels. Bovendien willen we een sterke commissiewerking uitbouwen aangevuld met brede burger inspraak waarbij we financiële middelen reserveren voor een burgerbegroting. Elke Overijsenaar die mee wil nadenken over belangrijke dossier is meer dan welkom. Kortom, we starten met een nieuwe politieke cultuur. Dat gecombineerd met een gedurfd en duurzaam toekomstplan, dat is de toekomst die wij willen voor Overijse. Aan die toekomst willen we werken alle Overijsenaren.  Dat project zullen we voorleggen aan de gemeenteraad en aan de inwoners. Gemeenteraad en College In het schepencollege zal de Blauwe -Groene fractie met 4 mensen vertegenwoordigd worden. Deze schepenen zullen een breed pakket bevoegdheden beheren waarmee het programma zal worden uitgevoerd. In de gemeenteraad , die tegelijk ook de OCMW raad is, zal de ‘Blauw- Groene’ fractie met 9 leden zetelen. Sven Willekens (OpenVLD – Groen) -  schepen Bevoegdheden: Financiën, publieke ruimte, openbare werken, infrastructurele ontwikkeling, facilitair gebouwenbeheer, technische diensten, woonbeleid, ondernemen Peter Lombaert (OpenVLD – Groen) - schepen Bevoegdheden: duurzaamheid, mobiliteit, klimaat en dierenwelzijn, land- en tuinbouw, recyclage.  In jaargang 2019 neem is peter Lombaert Voorzitter Bijzonder comité van de sociale dienst (2019). Dirk Devroey (OpenVLD – Groen)  - schepen Bevoegdheden: Onderwijs, flankerend onderwijsbeleid, kinderopvang, opvoedingsondersteuning, armoedebestrijding en sociale integratie, gezondheidsbeleid en preventie. Myriam Vanderlinden(OpenVLD – Groen) – voorzitter gemeenteraad Vanaf januari 2020 wordt Myriam Vanderlinden schepen  en neemt het voorzitterschap van het Bijzonder comité van de sociale dienst op. Met daarnaast volgende bevoegdheden : woonvoorzieningen ouderen,buurgerichte zorg, welzijn en ontwikkelingssamenwerking. Bij de collegewerkzaamheden van de Open VLD – Groen gemeenteraadsfractie zullen 4 schepenen samenwerken met een 6 koppige team van verkozenen : Martine Haegeman (gemeenteraadslid, lid politieraad, lid Bijzonder comité van de sociale dienst) Karin Van Hecke (gemeenteraadslid, lid politieraad) Brigitte Braeckelaere (gemeenteraadslid, lid politieraad) Ingrid Degand  (gemeenteraadslid, lid politieraad) Carol Guns (gemeenteraadslid) Bruno Eugène (lid Bijzonder comité van de sociale dienst) De mandatarissen en respectievelijke partijbesturen van Open Vld en Groen zullen zich inzetten om het programma te realiseren. Het programma werd vertaald in het coalitieakkoord. Dat in volgende krachtlijnen als de basis van het  actieplan  kan gelezen worden : Ruimtelijke ontwikkeling op maat van Overijse via duurzame kernversterking .Voor elke dorpskern een toekomstplan met (ver)bouwprojecten op maat met aandacht voor nieuwe woonvormen en een gezonde sociale mix. Open ruimte en groene en blauwe verbindingen: Een dynamische gemeente met groene kernen, gezellige wijken, parken, groen speelweefsel en blauwe waterlinten. Buurtgerichte zorg: Overijsenaren moeten zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarom zetten we volop in op betaalbare thuiszorg en worden er woonzorgzones opgestart. Daarnaast is het ook belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor aangepaste kinderopvang. Slimme mobiliteit: dit is een milieuvriendelijke motor van een duurzaam Overijse en elke weggebruiker moet zicht veilig en vlot kunnen verplaatsen. Hiervoor zullen we extra inzetten op een verder uitgewerkt fiets- en wandelnetwerk. Een participatief bestuur: de Overijsenaar nog meer willen betrekken in het beslissingsproces en bij de concrete invulling van het beleid. Een duurzaam Overijse: meegaan op de veranderingen op het vlak van klimaat en energie door in te zetten op energie-efficiënte, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit om op middellange termijn een klimaatneutrale gemeente na te streven. Een veilig Overijse: Streng optreden waar nodig, maar ook inzetten op preventie blijft een heel belangrijke taak van de politie met extra aandacht voor wijkwerking, buurtinformatienetwerken en verkeersveiligheid. We pleiten ook voor de oprichting van een paramedisch interventieteam (PIT) zodat we Nederlandstalige noodhulp kunnen garanderen. Toekomstgericht vrijetijdsbeleid: Het sociocultureel leven blijven we maximaal ondersteunen. Er wordt een toekomstvisie opgemaakt en bijgestuurd voor de jeugd- en sportinfrastructuur,  cultuurcentrum, de bib, de Markthal . Gastvrij: Inzetten op een actief integratiebeleid waarbij alle inwoners van Overijse zich thuis voelen en gebruik maken van het Nederlandstalig socio-culturele en sportieve aanbod. Vertrouwen in een ondernemend Overijse : Duurzame economische groei is de katalysator van welvaart en welzijn. Daarom moet Overijse nog aantrekkelijker worden voor ondernemers. Wij willen hen beter ondersteunen zodat ze kunnen floreren en werkgelegenheid creëren. Kortbij werken is immers een win-win, zowel voor de werkgever, de werknemer als de klanten.