“Complete make-over” van Maleizen -centrum : terug naar af ?!

26 December 2016

Het "Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) 06 Centrum Maleizen" dat goed 3 jaar geleden door het huidig gemeentebestuur werd opgestart voorziet o.m. een nieuw dorpsplein voor Maleizen, naast De Oude Schuur.  Groen stond hier aanvankelijk principieel constructief tegenover en keurde de aanstelling van een studiebureau dan ook mee goed. AG Real Estate wilde dit plan aangrijpen om komaf te maken met de dorpskanker op de hoek van de Poelweg en Terhulpensesteenweg.  Dit al jaren leegstaande kantoorgebouw (waarvoor ze jaarlijks een belangrijk bedrag aan leegstandstaks betaalt aan de gemeente) zou omgevormd worden in appartementen. Maar dat was buiten de gemeente gerekend die "niet tijdig" tot een akkoord kon komen met AG Real Estate, en het gebouw (dat in serregebied ligt) uit het RUP kieperde.  En daarmee elke woonbestemming voor dit gebouw aan de dorpsrand in een pennentrek schrapte.

Tot consternatie van de Maleizenaars.  Zoals de Dorpsraad vroeger ook al aangaf vormde een oplossing voor het Fortis-gebouw voor vele inwoners een belangrijk positief element van het RUP en was het waarschijnlijk mee bepalend in hun beslissing om er tegen geen bezwaar te uiten (wat 106 andere inwoners overigens wel deden).  En net dat positief element viel dus uiteindelijk weg.  Wat de Dorpsraad (die zich terecht onvoldoende betrokken voelde) ertoe bracht zich openlijk af te vragen of het plan wel op voldoende draagkracht kon rekenen onder de lokale bevolking.   Overigens ging de gemeente met haar besluit ook in tegen de  gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en tegen de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant die aandrong op een oplossing voor het  voormalig kantoorgebouw.

Ook Groen kon zich niet terugvinden in de finale plannen van het RUP en stemde tegen op de gemeenteraadszitting van 16 september 2014.  Maar kon niet beletten dat  de plannen toch goedgekeurd werden.

Met haar toenmalige weigering om verder te onderhandelen met AG Real Estate riskeerde het gemeentebestuur in haar eigen voet te schieten en haar plannen voor Maleizen in een malaise te doen belanden.  Het was te verwachten dat AG Real Estate dit niet over zich heen zou laten gaan en een verzoekschrift tot nietigverklaring zou indienen bij de Raad van State.  En zo geschiedde ook, op 3 juli 2015.

De auditeur van dit administratief rechtscollege heeft op 6 oktober zijn advies afgeleverd.  Hij stelt het rechtscollege voor om het gemeentebesluit te vernietigen voor zover het betrekking heeft op het centrum van Maleizen betreft.  En raakt daarmee het gemeentelijk RUP in het hart.

Het is nu afwachten of de Raad van State het advies van haar auditeur zal volgen en de plannen voor de herontwikkeling van Maleizen-centrum (grotendeels) zal vernietigen. Maar de kans dat het "terug naar af" wordt, is reëel.  Zoals het College van Burgemeester en Schepenen zelf ook moest toegeven.

Wordt vervolgd?